Wednesday, April 3, 2013

Bạn có thể không... nhưng bạn có thể phải...

Bạn có thể không ủng hộ lời kêu gọi Công lý cho Đoàn Văn Vươn hôm nay, nhưng bạn có thể phải kêu gọi Công lý cho chính mình ngày mai!

Xem lời kêu gọi tại đây
Xem danh danh sách ký tên tại đây
Ký tên tại đây

No comments:

Post a Comment